Ophalen van de laatste packages

$ opkg update

Cron installeren

In SlugOS 5.3 wordt standaard al een eenvoudige cron service geinstalleerd met Busybox. Voor onze toepassing is deze iets te minimaal. Om Busybox cron te deinstalleren en cron te installeren, moet je het volgende doen:

$ rm /etc/rc?.d/*busybox-cron 
$ mv crontab crontab.org 
$ opkg --force-overwrite install cron

In SlugOS 4-8 en lager, is er geen busybox-cron en kun je direct Vixie cron installeren:

$ opkg install cron

Voorbeeld van een crontab:

$ crontab -e
SHELL=/bin/sh 
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 
MAILTO=root 
HOME=/ 
# ---------- ---------- Default is Empty ---------- ---------- # 
# Syntax for lines is : minute hour day month dayofweek command # 
55 1 * * * /usr/bin/ntpdate -s -u pool.ntp.org &>/dev/null 
 0 2 * * * /usr/local/sbin/rsync_dayly &>/dev/null 
 0 0 * * 0 /usr/local/sbin/rsync_weekly &>/dev/null 
 0 0 1 * * /usr/local/sbin/rsync_monthly &>/dev/null 
 0 18 31 12 * /usr/local/sbin/rsync_yearly &>/dev/null

Na het saven van de crontab (met :wq) worden de instellingen automatisch geinstalleerd.

Om de logging van cron te bekijken:

$ tail -f /var/cron/log

ntpdate installeren

Let op! Geen NTP installeren. NTP zorgt dat door de logging dat de harddisk niet in spindown gaat! Installeer in plaats van de ntp daemon, het tool ntpdate.

Deze zorgt dat bij het opstarten van de NSLU2 wordt de clock gesynchroniseerd met een NTP server. Met cron wordt ntpdate elke nacht aangeroepen om de tijd te synchronizeren.

$ opkg install ntpdate

Timezone zetten

$ opkg install tzdata-europe 
$ ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime 
$ hwclock --systohc 
$ reboot

Locale zetten

Installeren van locales

$ opkg install glibc-localedata-nl-nl 
$ opkg install glibc-localedata-en-us 
$ opkg install glibc-gconv-iso8859-1 
$ opkg install glibc-utils 
$ opkg install glibc-charmap-utf-8 
$ opkg install glibc-charmap-iso-8859-1 

$ opkg install localedef 
$ mkdir /usr/lib/locale 
$ mkdir /usr/share/i18n/repertoiremaps 
$ which locale 
$ locale -a

$ localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
$ localedef -i en_US -f ISO-8859-1 en_US
$ locale -a

Als het bovenstaande commando problemen geeft, doe dan het volgende:

$ cd /var 
$ ll -d lock 
$ chmod 0755 lock

$ vi /etc/profile

In /etc/profile komt onderaan:

LC_CTYPE=en_US` `export LC_CTYPE

Voor meer informatie zie: www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/UseInternationalCharactersOnOpenSlug

Samba installeren

Installeren van de Samba packages gaat als volgt:

$ opkg update 
$ opkg install samba

Gebruikers en groepen aanmaken

De gebruikers wil ik onder de group users laten vallen. Default wordt per naam een nieuwe group aangemaakt met hetzelfde id als de nieuwe user. Default bestaat de group users al (/etc/group). Doe het volgende om een nieuwe user aan te maken in de group users:

$ adduser -G users arjan

Let op!! Als je de NSLU2 als snapshot server wilt gebruiken (met rsync), dan moet je het user en group id gelijk maken aan die van het te backuppen systeem. De group is in SlugOS default 100, en in Ubuntu/Debian ook, dus dit gaat goed. Nieuwe users worden aangemaakt in SlugOS met id 500 en hoger. In Ubuntu is dit 1000. Wijzig nu van de nieuw aangemaakte gebruiker (arjan) het id van 500 naar 1000:

$ vi /etc/passwd
arjan_:8r8l4T3U9672yep:1000:100 :Linux User,,,:/home/arjan:/bin/sh

Nu we de gebruiker(s) hebben aangemaakt, kunnen we direct even de /opt directory goed van rechten en owners voorzien:

$ cd / 
$ chmod 775 opt 
$ chown arjan:users opt 

$ ll -d /opt 
drwxrwxr-x 3 arjan users 4096 Apr 14 06:05 opt

Voor configuratie van samba zie: mounten-naar-windows-shares-met-samba

VPN installeren (optioneel)

$ opkg install openvpn

In de file /etc/init.d/openvpn de volgende regel toevoegen net onder het label van start_vpn, dus voordat de $DAEMON gestart wordt:

$ insmod /lib/modules/2.6.21.7/kernel/drivers/net/tun.ko

Voor configuratie van OpenVPN zie: installeren-van-openvpn-op-de-linksys-nslu2-met-slugos

Automatisch opstarten van VPN

$ cd /etc/rc3.d 
$ ln -s ../init.d/openvpn S60openvpn

rsync client installeren (optioneel)

De rsync daemon op de Asus router initieert een backup onder de naam arjan.

$ opkg install rsync

Uittesten rsync

$ rsync -v rsync://192.168.1.240/nas/

Handmatige kopieer aktie met rsync:

$ rsync -av rsync://192.168.1.240/nas/ /opt/

Verdere configuratie kun je lezen in het artikel: making-backup-system

Asterisk installeren (optioneel)

Asterisk is een VOIP PBX. Huidige versie is 1.4.19.1-r2.

$ opkg install asterisk

Om de oude asterisk configuratie incl. eigen sounds erop te zetten, moet je het volgende doen:

$ cd / 
$ tar xzf asterisk_config.tar.gz

Opmerking: bij het installeren van Asterisk met bovenstaande tar file werkte Asterisk niet. Pas nadat ik in de file /etc/asterisk/asterisk.conf de var astlogdir naar /var/log/asterisk had laten wijzen werkte alles.

Maar later weer terug naar /var/volatile teruggezet en werkte weer?? Is het bij een maagdelijke install niet mogelijk en daarna wel?

Het naar /var/volatile laten wijzen is belangrijk om de harddisk in spindown te laten gaan, omdat astdb continu bijgwerkt wordt.

;astlogdir => /var/log/asterisk ; Commented out for spinning down harddisk 
astlogdir => /var/volatile ; New logdir in ram

Dit is het commando om de console van de asterisk centrale te openen:

$ asterisk -vvvc_ (het aantal v-tjes is het debug level)

Console commando’s:

*CLI> sip show registry -> geeft de registratie status aan bij de voipprovider(s) 
*CLI> sip show peers -> geeft de status van de aangesloten telefoons aan

Zie voor verdere informatie op deze site over Asterisk: Het configureren van de Asterisk VOIP server voor de NSLU2

en op www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Asterisk

FTP installeren (optioneel)

$ opkg update 
$ opkg install vsftpd

Voor configuratie van vsftpd zie: veilige-ftp-toegang-met-vsftpd

Light webserver installeren (optioneel)

$ opkg install thttpd

De install maakt /srv/www/ aan

Ik wil de www op de /opt USB drive

$ mkdir /opt/www 
$ mkdir /opt/www/cgi-bin

Verander in /etc/init.d/thttpd script de directory /srv/www naar /opt/www

Zet rechten zoals in /srv dir

$ chown root /opt 
$ chgrp root /opt

Om de ftp dir via web te benaderen:

$ mkdir /opt/www/ftp 
$ mv /opt/Warez /opt/www/ftp 
$ cd /opt 
$ ln -s /opt/www/ftp/Warez 
$ /etc/init.d/thttpd restart